Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Status prawny

Informacje

Status prawny

Regionalna izba obrachunkowa (RIO) jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie. Izba prowadzi również działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. 

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych Izba sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego;
 2. związków metropolitalnych;
 3. związków międzygminnych;
 4. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 5. związków powiatów;
 6. związków powiatowo-gminnych;
 7. stowarzyszeń powiatów;
 8. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
 9. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie prowadzi nieprzerwanie swoją działalność od momentu powołania, tj. od 1 stycznia 1993 roku. 

Nadzór nad działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem.

 

Status prawny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie regulują:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) - art. 171 ust. 2
 2. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2290.)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1747)
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. z 2017 r., poz. 1284 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz. 93)
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1396 ze zm.)
 10. Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – tekst jednolity przyjęty § 4 Uchwały Nr KI.412.1.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2022 roku