Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Ważne terminy

Informacje

Ważne terminy

STYCZEŃ  
do 10 stycznia  termin przekazania sprawozdania podatkowego cz. A
do 22 stycznia termin przekazania sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za grudzień
do 31 stycznia   termin podjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący
LUTY  
do 10 lutego termin przekazania sprawozdania Rb-27ZZ (do wiadomości RIO)
do 15 lutego termin przekazania sprawozdania Rb-50 (do wiadomości RIO)
do 17 lutego termin przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
do 20 lutego termin przekazania sprawozdań budżetowych Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały oraz Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP rocznych
do 22 lutego termin przekazania sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń
do 23 lutego termin przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rb-N i Rb-Z za IV kwartały oraz Rb-UZ rocznych
do 25 lutego termin przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z oraz Rb-UZ za IV kwartały
MARZEC  
do 1 marca  termin przekazania sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
KWIECIEŃ  
do 12 kwietnia termin przekazania sprawozdania Rb-27ZZ (do wiadomości RIO)
do 14 kwietnia termin przekazania sprawozdania Rb-50 (do wiadomości RIO)
do 22 kwietnia termin przekazania sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NWS oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rb-N   Rb-Z za I kwartał
do 28 kwietnia termin przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z za I kwartał
do 30 kwietnia termin przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst (termin „do 31 marca” określony w art. 267 ust. 3 uofp został w roku 2022 przedłużony o 30 dni)
MAJ  
do 30 maja termin przekazania sprawozdań finansowych, t.j.: bilansu z wykonania budżetu jst, łącznego bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i strat jednostki oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki (termin „do 30 kwietnia” określony w § 34 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej został w roku 2022 przedłużony o 30 dni)
LIPIEC  
do 12 lipca termin przekazania sprawozdania Rb-27ZZ (do wiadomości RIO)
do 14 lipca termin przekazania sprawozdania Rb-50 (do wiadomości RIO)
do 20 lipca termin przekazania sprawozdania podatkowego cz. B
do 22 lipca termin przekazania sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-NWS oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rb-N i Rb-Z za II kwartały
do 28 lipca termin przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z za II kwartały
do 30 lipca  termin przekazania skonsolidowanego bilansu jst (termin „do 30 czerwca” określony w § 34 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej został w roku 2022 przedłużony o 30 dni)
PAŹDZIERNIK  
do 12 października termin przekazania sprawozdania Rb-27ZZ (do wiadomości RIO)
do 14 października termin przekazania sprawozdania Rb-50 (do wiadomości RIO)
do 22 października termin przekazania sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rb-N i Rb-Z za III kwartały
do 28 października termin przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z za III kwartały
LISTOPAD  
do 15 listopada  termin złożenia projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy
GRUDZIEŃ  
do 22 grudnia termin przekazania sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za listopad

      UWAGA: w przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem przekazania jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

 

 

PRZEKAZYWANIE KOREKT SPRAWOZDAŃ:

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zbiorczych sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień korekt tych sprawozdań nie przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach Rb-28NWS za I kwartał oraz Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za I, II i III kwartał jednostki samorządu terytorialnego przekazują skorygowane sprawozdanie do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości. Po upływie tego terminu, korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.
  3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują korekty tych sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-28NWS za II kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnej izby obrachunkowej korektę tego sprawozdania w terminie do dnia 30 września roku budżetowego.
  4. Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.
  5. Korekty sprawozdań, o których mowa powyżej, przekazuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, a w przypadku, gdy wskazane wyżej terminy przekazania sprawozdań upływają wcześniej, korekty sporządza się w tych terminach.
  6. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) mogą być korygowane w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdań. Po tym terminie korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzymującą sprawozdanie lub uwzględniane w sprawozdaniach sporządzanych za kolejny okres sprawozdawczy. Korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały jednostki przekazują w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Po tym dniu korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dysponentami środków budżetu państwa przekazującymi dotacje.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.),

Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021,  poz. 743),

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1762),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 144),

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2396 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 342).

 

 

 

Zmiana terminów sprawozdawczych za 2021 (link)