2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała KI-411/229/2019

W sprawie postanowień:

 1. wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych,
 2. wstrzymaniu wykonania Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza.

Uchwała KI-411/228/2019

W sprawie postanowienia o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/97/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Sułoszowa na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułoszowa – w zakresie § 9 załącznika do ww. Uchwały.

Uchwała KI-411/227/2019

W sprawie postanowienia o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/589/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, w części dotyczącej postanowień § 6 ust. 6 pkt 6 i 7, § 6 ust. 7 oraz § 7 ust. 2 pkt 7 w zakresie słów: „przesłuchań świadków oraz korzystania z pomocy biegłych”.

Uchwała KI-411/226/2019

W sprawie orzeczenia oo stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XII/92/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Iwkowa.

Uchwała KI-411/225/2019

W sprawie zmiany obowiązującego Planu kontroli na 2019 rok.

Uchwała KI-411/224/2019

W sprawie postanowienia o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu Proszowickiego Nr XI/89/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

Uchwała KI-411/223/2019

W sprawie postanowienia o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR XII/92/19 Rady
Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Iwkowa -w części:
1) § 4 ust. 3 i załącznika Nr 1 do uchwały zatytułowanego „REGULAMIN
PRACY KOMISJI”,
2) załącznika Nr 2 w części L. OŚWIADCZENIA pkt 3, 4 i pkt 5 w zakresie słów:
„oraz, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233
Kodeksu karnego”,
3) załącznika nr 3 w części III. Oświadczenia i podpisy - pkt 2
w zakresie słów: „oraz, że jestem/śmy świadomi odpowiedzialności
wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego”.

Uchwała KI-411/222/2019

W sprawie postanowień:

 1. wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały NR X/107/2019
  Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany
  budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019;
 2. wskazanie naruszenie prawa, polegające na naruszeniu art. 212 ust. 1 pkt 3
  i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
  z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.);
 3. wskazanie Radzie Miejskiej w Proszowicach sposób usunięcia naruszenia
  prawa, o którym mowa w pkt 2, poprzez dostosowanie zmiany budżetu do
  wymogów z przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.);
 4. wyznaczenie terminu usunięcia nieprawidłowości do dnia 8 listopada 2019 r.

Uchwała KI-411/221/2019

W sprawie oddalenia zastrzeżeń wniesionych przez Wójta Gminy Łapsze Niżne pismem z dnia 13 września 2019 r. znak: SE.1710.3.2019 do wystąpienia pokontrolnego Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. znak: WK-613-38/19, w zakresie dotyczącym wniosków pokontrolnych o nr: 6, 9 14 i 20 – ze względu na niespełnienie wymogów pod względem formalno- prawnym, - oraz oddalenia zastrzeżeń wniesionych przez  Wójta Gminy Łapsze Niżne ww. pismem do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. znak: WK-613-38/19, w zakresie dotyczącym wniosków pokontrolnych o nr: 1, 8 i 13.

Uchwała KI-411/220/2019

W sprawie orzeczenia o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.