Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - Informacje podstawowe

Informacje

Informacje podstawowe

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Mirosław Legutko

 

Zastępca Prezesa

Jolanta Nowakowska 

 

 

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń

Izabela Micyk

 

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej

Magdalena Batkiewicz 

 

 

 

 

  

 


 

Regionalne izby obrachunkowe jako państwowy organ nadzoru i kontroli zostały powołane do wykonywania następujących zadań:

 

Działalność kontrolna 

Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne: jednostek samorządu terytorialnego, związków, międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Ponadto w ramach kontroli regionalne izby obrachunkowe posiadają uprawnienia do kontrolowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

 

Działalność nadzorcza

W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 • procedury uchwalania budżetu i jego zmian
 • budżetu i jego zmian
 • zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek
 • zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 • absolutorium
 • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

Ponadto w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

 

Działalność informacyjno-szkoleniowa

Izby prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą, w szczególności:

 • organizują i prowadzą szkolenia w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
 • prowadzą doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej

 

Działalność opiniodawcza

 • wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych
 • wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 • wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
 • wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
 • wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium
 • wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych
 • wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

 

Do zadań regionalnych izb obrachunkowych należy ponadto:

 • rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami
 • rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach
 • udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

 

 

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r.

(t.j. :  Dz.U. z 2019 r.,poz. 2137).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania z dnia 16 lipca 2004 r.

(Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1747).