Informacje podstawowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Mirosław Legutko

 

Zastępca Prezesa

Wojciech Lachiewicz 

 

 

Członkowie Kolegium

 

Kraków:

 • Mirosław Legutko
 • Piotr Józefczyk
 • Wojciech Lachiewicz
 • Katarzyna Keppert
 • Jolanta Nowakowska
 • Piotr Koczanowski

 

Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu:

 • Teresa Kulka
 • Marek Łopata
 • Marta Olech

 

Zespół Zamiejscowy w Tarnowie:

 • Patrycja Krupa-Różańska - Koordynator Zespołu
 • Krystyna Imioło
 • Katarzyna Augustynowicz-Skruch

 

Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu:

 • Anna Polak - Koordynator Zespołu
 • Gabriela Brol-Stanek
 • Ewa Mitoraj

 

 

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń

Izabela Micyk

 

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej

Magdalena Batkiewicz 

  

Kierownik Biura Izby

Marek Woźniak

 

Główny Księgowy

Joanna Rogosz

 

Radcowie Prawni

 • Anna Sobierajska
 • Paulina Ciepluch
 • Marek Błasiak

 

Regionalne izby obrachunkowe jako państwowy organ nadzoru i kontroli zostały powołane do wykonywania następujących zadań:

 

Działalność kontrolna 

Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne: jednostek samorządu terytorialnego, związków, międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Ponadto w ramach kontroli regionalne izby obrachunkowe posiadają uprawnienia do kontrolowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

 

Działalność nadzorcza

W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 • procedury uchwalania budżetu i jego zmian
 • budżetu i jego zmian
 • zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek
 • zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 • absolutorium
 • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

Ponadto w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

 

Działalność informacyjno-szkoleniowa

Izby prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą, w szczególności:

 • organizują i prowadzą szkolenia w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
 • prowadzą doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej

 

Działalność opiniodawcza

 • wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych
 • wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 • wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
 • wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
 • wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium
 • wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych
 • wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

 

Do zadań regionalnych izb obrachunkowych należy ponadto:

 • rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami
 • rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach
 • udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

 

 

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r.

(t.j. 2016.561).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania z dnia 16 lipca 2004 r.

(Dz. U. Nr 167, poz. 1747).