Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
4860311
od 16 sierpnia 2004

RIO W KRAKOWIE » Status prawny

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej, powołanym do działania od dnia 1 stycznia 1993 r. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 

1) jednostek samorządu terytorialnego,

2) związków międzygminnych,

3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

4) związków powiatów,

5) stowarzyszeń powiatów,

6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jednostkami samorządu terytorialnego w obecnych strukturach są: gminy, powiaty i województwa, których zadania określono w ustawach ustrojowych: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

 

Szczegółowy zakres działania oraz zadania „izb” zostały wskazane w ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

 

W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2) budżetu i jego zmian,

3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa,

5) absolutorium,

6) wieloletniej prognozy finansowej.

 

Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych podmiotów wskazanych powyżej, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Ponadto, kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. Izby kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych prezes izby przekazuje organom dokonującym podziału tych środków.

Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożeń niewykonania ustawowych zadań, izba przedstawia raport
o stanie gospodarki finansowej tej jednostki.

 

Do zadań izby należy ponadto:

1)    wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych;

2)      wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

4)    wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

5)    wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami;

6)    wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;

7)    rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami;

8)    rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;

9)    udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

10)  wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych;

11)  wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Nadzór nad działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem.

 


Status prawny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, regulują:

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 171 ust. 2.

 

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania z dnia 16 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

 

 

Redaktor:

Przemysław Oramus

Ilosc wyswietlen:

2142

Zródlo:

Przemysław Oramus

Ostatnia zmiana:

2016-10-03 11:57:28

Utworzony:

2008-07-21 14:59:04

Historia zmian


layout by Witold Sadlej